Zonnebloembanner

Presentiegroep Vlaanderen

Presentiegroep Vlaanderen wil het gedachtegoed van de presentie, zoals door Andries Baart ontwikkeld, in Vlaanderen meer uitdragen, bekend maken en de verdere ontwikkeling ervan stimuleren. De werkgroep wil het nadenken over wat presentie in het werk en dagelijks leven betekent bevorderen en ondersteunen, en bijdragen om presentie meer in de praktijk te brengen. 
De presentiegroep wil mensen die voor de presentiebenadering belangstelling hebben of ermee werken met elkaar in verbinding brengen. De groep wil, desgevraagd, ook op de situatie afgestemde lezingen of workshops verzorgen. Online reflectiegroepen met het oog op verdieping van inzicht in presentie behoren ook tot het mogelijke aanbod. De werkgroep wil ook vragen over presentie en presentiebeoefening, voor zover mogelijk, beantwoorden. 
De presentiegroep is een open groep. Ook andere geïnteresseerde presentiewerkers, die aan dat doel willen bijdragen, kunnen aansluiten.
De presentiegroep werkt in overleg en afstemming met de door Andries Baart opgerichte Stichting Presentie Nederland, maar stemt zich wel af op de eigen situatie in Vlaanderen.

joost

Joost Bonte was voorheen jeugdwerker en 25 jaar straathoekwerker, nu coach van outreachers en sociaal werkers en hun leidinggevenden. Actief bij een sociaal-artistiek gezelschap, bij een onderwijsplatform en burgerbewegingen rond kritisch sociaal werk, drugbeleid en administratieve overlast. Supervisor bij het CAW Halle -Vilvoorde, als pedagogisch medewerker bij een opvanginitiatief voor tienerslachtoffers van pooiers en procesbegeleidingen bij organisaties en overheden die kritisch en radicaal sociaal werk willen organiseren.

Mia

Mia Dickmans is sociaal werker en gezinswetenschapper. Ze heeft gewerkt als (praktijk)lector op UCLL, is momenteel voogd van Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen en coördineert een buddyproject voor Anderstalige Nieuwkomers in Tienen.
Ze volgde de opleiding Presentie in Utrecht en is gecertificeerd.

Mieke

Mieke Grypdonck is em. buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap van de Universiteit Gent en em. hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Ze schreef samen met Andries Baart 'Presentie en Verpleegkunde' en met Linus Vanlaere en Madeleine Timmermann 'Zorgethiek in praktijk en Zorgethisch leiderschap in praktijk'. Ze is vrijwillig medewerker van sTimul, het zorgethisch lab, en werkt als vrijwilliger met psychiatrische patiënten.

Heleen

Heleen Ransijn is straatpastor en maatschappijgericht stadspredikant in Gent. Zij is present bij dak- en thuislozen, vluchtelingen en anderen die in de Gentse samenleving buiten de boot (dreigen te) vallen. Daarnaast is zij gevangenis-aalmoezenier waar zij de presentiebenadering inbrengt in het gevangenispastoraat. Eerder was zij ook werkzaam onder (ex-)verslaafden.

Petra

Petra Schipper is presentiebeoefenaar in Antwerpen als maatschappijgerichte stadspredikant vanuit het Protestants Sociaal Centrum met mensen in armoede en mensen op de vlucht. De presentiebenadering vormt het hart van het PSC en van de samenwerking met gelijkgezinde organisaties in de stad die present zijn met mensen in de knel van allerlei omstandigheden. Zo is Petra present bij dak- en thuislozen, klanten van de sociale kruidenier en wie er maar haar pad kruist. Eerder werkte zij jarenlang als pastor in verzorgingsinstellingen en had zij een laagdrempelige praktijk als psychotherapeut. 
Ze volgde de opleiding Presentie in Utrecht en is gecertificeerd.

chris

Chris Smits is presentiebeoefenaar en werkzaam als pastoraal werkster. Zij is coördinator voor de ontwikkeling van presentieplekken in bisdom Antwerpen. Als tochtgenoot en vormingswerker gaat ze op weg met mensen die om welke reden dan ook uit ons blikveld verdwenen zijn. Ze is present bij de ontmoetingscaravan (een mobiele presentieplek), de Zandschakel (een sociale kruidenier) en in verschillende presentieplekken verspreid in de Kempen.
Ze volgde de opleiding Presentie in Utrecht en is gecertificeerd.

Johan.png

Johan Van de Putte is psycholoog en psychotherapeut. Hij is gekwalificeerd als lid van het netwerk van Presentielesgevers. De presentietheorie is een belangrijke houvast in de context van zijn werk als teamlid van het Psychiatrisch Expertise Team. 
Hij volgde de opleiding Presentie in Utrecht en is gecertificeerd.