Zonnebloembanner

Persoonsgerichte zorg

Greet Demesmaeker, Uitgeverij Coutinho, 2023

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn

 

‘Je bent eerst mens, dan pas hulpverlener’

Het Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn biedt handvatten om op een gelijkwaardige basis een persoonlijk-professionele relatie aan te gaan. Met Levinas en Buber als relationele boegbeelden en zorgethiek en de presentiebenadering als inspiratiebron wordt het KEUVEL-kader geïntroduceerd: een acroniem voor de bouwstenen die uitnodigen tot een nabije en persoonlijke ontmoeting: ‘Kracht en kwetsbaarheid als kunst’, ‘Eigen regie vanuit een empowerende houding’, ‘Uitnodigend en uniek’, ‘Veiligheid en vertrouwen vanuit verbinding’, ‘Empathie vanuit echtheid’ en ‘Liefdevol door een luisterende houding’. Aan de hand van (eigen) praktijkervaringen en theoretische achtergronden worden deze bouwstenen toegelicht, waarmee ik een houvast geef aan professionals om een warme samenwerkingsrelatie op te bouwen. Het is een uitnodiging tot een nabije en persoonlijke ontmoeting, tot ‘deskundig te keuvelen’.

In dit boek geef ik taal en woorden aan de nabije professional, met als fundament datgene waaruit alles voortvloeit: de relatie. De relatie is immers altijd gebaseerd op een persoonlijke ontmoeting: een ontmoeting van mens tot mens.

te bestellen: België https://www.epo.be/nl/boeken/9789046908716/praktijkboek-relationeel-werken-in-zorg-en-welzijn of Nederland: https://www.coutinho.nl/nl/praktijkboek-relationeel-werken-in-zorg-en-welzijn-9789046908716

Persoonsgerichte zorg

An Ravelingien, Joke Lemiengre, Simon Malfait, Uitgeverij Lanoo Campus, 2023

Persoonsgerichte zorg. 15 hefbomen voor zorgverbeteraars

  Een handleiding om de dagelijkse (gezondheids)zorg de persoon van de zorgontvanger tot zijn recht te laten komen, en zo meer vreugde aan het zorgverlenen te beleven.
(Voor een bespreking: zie Teksten en Blogs)
presentie samen mens worden

Rita Boeren, Ina Koeman, Chris Smits, uitgeverij Halewijn, 2023

Presentie: Samen mens worden

 

  Het boek stelt de presentiebenadering voor aan de hand van concrete verhalen en laat je zo echt kennis maken met presentie. De getuigenissen over presentie en over wat presentie doet, zowel met de ontvanger van presentie als met de presentiewerker zelf, zijn inspirerend.
tattoos Hart

Gregory Boyle, S.J. . Kok Boekencentrum, 2022.

Tattoos op mijn hart

 

  In dit boek vertelt Greg Boyle over zijn werk en zijn ervaringen in Homeboys Industries, het grootste rehabilitatieprogramma voor jongeren die van Noord-Amerikaanse jeugdbendes betrokken waren. Dat werk is een radicale vorm van (religieus geïnspireerde) presentiebeoefening.
Een bespreking vind je bij ingiswebmagazine 

 

praktijkboek

Elly Beurskens, Marije Van Der Linde, Andries Baart, uitgeverij Coutinho, 2019

Praktijkboek: Presentie

  Dit boek bespreekt de centrale thema’s binnen de presentiebenadering: relationeel werken, open aandacht, aansluiten en afstemmen.
Het is voor en vanuit de praktijk geschreven. Er is een bijbehorende website die beeldmateriaal, reflectieopdrachten en praktijkcasussen aanbiedt.
Het boek biedt studenten en professionals taal en praktische handvatten om het eigen werk op een professionele en menslievende manier uit te voeren en hierop te reflecteren. Een aanrader voor ieder die zich wil verdiepen in presentie! 
theorie

Andries Baart, Uitgeverij Lemma 2001 (2de druk)

Een theorie van de presentie

 

  Een theorie van de presentie is het boek waarin Baart destijds zijn presentietheorie uitvoerig (909 bladzijden) en systematisch uiteenzette. Het boek rapporteert uitvoerig over het onderzoek onder stadspastores dat aan de basis ligt van de presentietheorie. Voor wie geïnteresseerd is in de genese van de theorie, is dat boek een must. Verder onderzoek heeft Baart c.s. tot verfijning, uitbreiding en herziening van onderdelen van de theorie gebracht. Die zijn in latere publicaties aan de orde gesteld. Het boek is heel boeiend en instructief door de verwijzingen naar het onderzoek. Daardoor wordt duidelijk dat Baarts theorie niet in de eerste plaats een normatieve theorie is. De systematische en uitvoerige uiteenzetting helpt om de theorie echt te begrijpen. Een theorie van de presentie is nu eerder een studieboek dan een leesboek, hoewel het lezen ervan heel boeiend blijft. Voor wie alleen of eerst kennis wil maken met de presentietheorie zijn actuelere boeken meer aangewezen
zorgethiek in de praktijk

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere, en Madeleine Timmermann, uitgeverij Lanoo Campus, 2019

Zorgethiek in praktijk. De basis. Lanoo Campus, 2018./ Zorgethisch leiderschap in praktijk.  

 

  De beide boeken – het tweede is een vervolg op het eerste – behandelen de praktische toepassing van (relationele) zorgethiek in de zorg voor ouderen, zieken en andere mensen met een vergrote kwetsbaarheid.  Zoals de presentietheorie zelf, wortelt het boek in de zorgethiek zoals die in het spoor van Tronto ontwikkeld is. De presentietheorie is een belangrijke inspiratiebron. Hoe presentie concreet vorm kan krijgen wordt op vele plaatsen met cases geïllustreerd
 ontdekking van kwaliteit

Andries Baart, Jan den Bakker, uitgeverij SWP, 2018

De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. SWP, 2018

 

  Dit boek gaat over kwaliteitsdenken in lijn met de presentietheorie. Kwaliteitssystemen in zwang bij accreditatie-organisaties moeten het hebben van de mate waarin aan vooraf bepaalde en extern opgestelde kwaliteitscriteria voldaan wordt. Voor aanpassing aan de specifieke condities van de situatie/de zorgvragers is maar zeer beperkt ruimte. De vereiste van meetbaarheid beperkt sterk waarnaar gekeken wordt. Voor wie wil weten of en bevorderen dat er goede, warme en aandachtige zorg gegeven wordt, zijn dergelijke systemen maar beperkt bruikbaar en ze hebben ook nefaste consequenties. Baart ontwikkelde voor “presente” zorg een heel ander denkkader, dat het streven naar warme, presente zorg kan ondersteunen. Baart levert zowel een (stevig uitgewerkt) theoretisch denkkader als een vertaling naar de praktijk.
De zorgval

Andries Baart en Christa Carbo, uitgeverij Thoerie 2014

De zorgval

 

 

  De zorgval is een omkeerboek.
Wie het aan de ene kant opent, komt uit bij Andries Baart. In een wetenschappelijk essay neemt hij het op voor kwetsbaarheid ten aanzien van zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen kracht. Hij houdt een pleidooi om relationaliteit als hart van de zorg te zien als tegeneffect van de zorgval.
Wie het boek omdraait komt uit bij Christa Carbo. Zij schetst een aantal presentieportretten van hulpverleners die al dan niet in de zorgval terecht kwamen. Zij geeft aan hoe het wel kan en schrijft over menslievende betrokkenheid, passende zorg én mensen in hun waarde laten, wie ze ook zijn.
Verpleegkunde

Andries Baart en Mieke Grypdonck, uitgeverij Lemma; 2008

Verpleegkunde en presentie. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg. 

 

  Dit boek is de vrucht van een dialoog tussen Baart en Grypdonck, waarin ze samen zochten naar de betekenis van de presentietheorie voor de verpleegkunde. Het boek onderzoekt de betekenis van de presentietheorie in verschillende werkvelden van de verpleegkundige, gaande van palliatieve zorg tot spoedgevallenzorg.
aandacht

Andries Baart, uitgeverij Lemma, 2005

Aandacht: Etudes in presentie

 

  Dit is een essay over aandacht, en over de wetenschap, politiek en zorg die haar aan banden leggen hoewel mensen ernaar snakken. In kleine studies voert de auteur verkenningen uit naar uiteenlopende aspecten van aandacht. Hij neemt de lezer mee in een veelkleurig betoog: de vele invalshoeken geven even zovele toegangen tot aandacht, brengen haar rijkdom aan het licht en verhelderen haar gecompliceerde karakter.